20 Ocak 2008 Pazar

Cinsel İlişki Sırasında Ağrı

Doktorlar cinsel ilişki sırasında ağrıyı (disparöri) ikiye ayırır: yüzeysel ağrı ya da derinde ağrı.
Penis vajinaya girerken ağrı olu­yorsa ve vajinanın girişinde hissediliyorsa, yüzeysel disparöni sayılır. Penisin vajinaya rahatça girebilmesi­ne karşın, bütünüyle girdikten sonra “derinde” karnın alt tarafında bir ağrı hissediliyorsa, bu derin disparöni olarak adlandırılır. Bunların ikisi birlikte de görülebilir.Vajina kaslarının spazm yapması (kasılı kalması) nedeniyle penis vajinaya hiç giremiyorsa, bu durum vajinizm olarak adlandırılır.

Enfeksiyonlar (yüzeysel ya. ân derinde); Mantar (kandida), trikomonyaz (bir tür mantar), genital herpes ve hafif bazı bakteri enfeksiyon­ları cinsel ilişki sırasında ağrı yapan yaygın nedenler arasında yer alır. Şu belirtiler olabilir:

* Vajina akıntısının renginde, ko­kusunda ve miktarında değişiklik
* Kaşıntı ya da ağrı
* Kabarcık ya da sivilcelerin görül­mesi; bunlar patlarsa içinden saydam sıvı, kan ya da cerahat çıkabilir.

Klamidya enfeksiyonu ya da belsoğukluğu (gonore) daha seyrek gö­rülür, ama rahim boynu, rahim, yu­murta kanalı ve yumurtalıklarda ilti­haba yol açarak derinde hissedilen ağrı yapabilir.
Enfeksiyondan kuşkulanmıyorsa, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açı­sından tam bir değerlendirme yapıl­ması gerekecektir. Bundan sonra uygun tedavi verilebilir.

Genel kural olarak cinsel organ­ları yalnızca suyla yıkamak en iyisidir; sabunlar, duş jetleri, köpük ban­yoları ve mikrop öldürücü maddeler vajinadaki sağlıklı bakterileri yok eder ve diğer enfeksiyonların geliş­mesine uygun bir ortam hazırlar.

Enfeksiyon geçtikten sonra kalan iltihap ve kayganlaştırıcı salgıların azalması yüzünden cinsel ilişki bir süre daha ağrılı olabilir.

Doğumdan ya da ameliyattan sonra yaşanan soranlar (yüzeysel ya da derinde): Özellikle doğum sı­rasında vajinada yırtılma varsa ya da bir bölüm kesilip daha sonra dikildiyse (episyotomi), doğumdan son­ra vajinanın biçiminde bazı değişik­likler olabilir. Oluşan nedbe dokusu vajinanın diğer bölümleri kadar es­nek olmayabilir, bu da cinsel ilişki sı­rasında ağrıya neden olur.

Kadınlar doğumdan sonra iste­dikleri zaman ya da yırtık veya dikiş­ler iyileşir iyileşmez cinsel ilişkiye girebilir. Kadınların bir kısmı do­ğumdan iki hafta sonra cinsel ilişkiye başlarken, bir kısmı doğum sonra­sında ilk doktor muayenesine kadar beklemeyi tercih ediyor. Doğumdan sonra cinsel isteklerinde (libido) de­ğişiklik (artma ya da azalma) oldu­ğunu ve cinsel ilişkinin, doğum sıra­sında vajina kasları fazla gerildiği için gebelikten öncesine göre ol­dukça farklı duygular yarattığını fark edebilirler.

İdrar tutamama ya da rahim sark­ması (prolapsus) nedeniyle yapılan ameliyatlardan sonra da vajina böl­gesinde bazı değişiklikler olabilir. Bazen cerrah, nedbe (yara) dokusu gelişmiş alanları düzelterek cinsel birleşmenin kolaylaşmasını sağlaya­bilir.

Rahim boynu, rahim, yumurta­lık kanalı ya ila yumurtalık sorun­ları (derinde ağn): Aşağıda sırala­nan yaygın bazı jinekolojik sorunla­rın hepsi cinsel birleşme sırasında derinde hissedilen ağrıya neden ola­bilir:

* Pelvik enflamatuar hastalık (en­feksiyon nedeniyle rahim ve yu­murtalık kanallarında iltihap).
* Miyom: Bunlar rahim içindeki sert bağ dokusu kütleleridir. Tek ya da birden çok olabilir ve bü­yüdükçe ağrıya yol açabilir.
* Endometriyoz (rahim dokusunun rahim dışında gelişmesi; bu du­rumda âdet kanaması sırasında bu doku da kanar).
* Yumurtalık kistleri: Bunlar gide­rek büyüyebilir ve cinsel ilişki sı­rasındaki basınç ağrıya neden olabilir.

Bunlara şiddetli, sancılı ya da dü­zensiz âdet kanamaları eşlik edebi­lir. Âdetler arasında ya da cinsel iliş­kiden sonra kanamalar da varsa ya da karnın alt bölümünde ağrı ve kilo kaybı söz konusuysa rahim boynun­daki ya da pelvis (leğen kemiği) bölgesindeki tümörleri de dışlamak için gerekli incelemeler yapılmalıdır.

Kadınlar servikal sürüntü testini daima zamanında yaptırmalı ve mu­ayene ve gerekli incelemeler için doktora başvurulmalıdır. Ultrason incelemesi ve uzman görüşü alınması gerekli olabilir.

Kayganlaşma yetersizliği (yüzeysel ağrı): Uzun süreli ya da sert cinsel birleşmelerde ya da çok sık (günde birkaç kez) yapılan cinsel birleşmelerde sürtünme nedeniyle ağrı olabilir. Bu sorun su bazlı kayganlaştıncılarla azaltılabilir, ama rahatsızlık geçene kadar cinsel birleşmeden kaçınmak da bir fikirdir. Yağ bazlı kayganlaştırıcılann (masaj yağları,vazelin, yemeklik yağlar, vb) lastiğe zarar vererek prezervatif kazalarına yol açtığını unutmayın.

Üretilen kayganlaştırıcı salgı miktarı cinsel uyarılma sırasında bile kadından kadına çok farklılık gösterebilir, bu nedenle ek kayganlaştı­rıcı kullanmak cinsel ilişkiyi rahatla­tabilir.

Vajina kuruluğu ve vajina doku­sunda incelme menopozun sonuçla­rından biridir. Dolayısıyla menopoz­daki kadınlar ek kayganlaştırıcı kul­lanmalı ve bölgesel olarak vajinaya ya da tüm vücuda yönelik hormon yerine koyma tedavisi almayı dü­şünmelidir.

İlk cinsel ilişki (yüzeysel ve/ve­ya derinde ağrı); İlk kez cinsel ilişki­ye giren kadınlar, özellikle tampon­la ya da başka nedenlerle himen (kızlık zarı) yırtılmamışsa ağrı duya­bilir. Buna endişe, deneyimsizlik (her iki eşin), yeterince uyarılmama, dolayısıyla yeterli kayganlaştırıcı sal­gılanmaması ve erkeğin beceriksizli­ği ya da fazla zorlaması gibi etmen­ler de eklenir.
Endişeyi azaltmak için şunlara dikkat edilebilir:
*Cinsel birleşme konusunda ye­terli bilgi edinmek,
*Önceden gebeliği ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önleyici tedbirler almak (örneğin prezer­vatif kullanmak ve gebeliği önle­yici hap kullanmak),
*Bulunulan çevrede ve eşle ken­dini rahat hissetmek,
*Penis vajinaya girmeden önce yeterince kayganlaşma olduğun­dan emin olmak.

Prezervatifle su bazlı kayganlaştırıcıları güvenle kullanabilirsiniz. Yağ­lı kayganlaştırıcıların çoğu (vazelin, masaj yağları, yemeklik yağlar) pre­zervatifin yırtılmasına neden olur.

Vajinaya önce bir parmağın, ar­dından iki parmağın sokulması ve penisin vajinaya aşamalı olarak ya­vaşça girmesi yararlı olabilir. Kadının bütünüyle gevşemesi ve vajinanın penis tarafından gerilmesi duygusu­na alışması için birkaç cinsel birleş­me dönemi gerekebilir.

Vajinamn ve himenin (kızlık zarı) yapısına ilişkin soranlar (yüzey­sel ağn): Bazı kadınlarda vajina girişi çok dardır ve gerilince acır. Bazı ka­dınlarda da normalde ilk cinsel ilişki­de yırtılan himen kalındır ve tam yırtılmayarak ağrıya neden olur ya da ucu ikiye ayrılır ama ortada sert bir bant kalır ve cinsel birleşme sırasında rahatsızlık verir. Sayıları az da olsa bazı kadınlarda vajina bir doku bölmesiyle uzunlamasına ortadan ikiye ayrılmıştır, cinsel birleşme sırasında bu da ağrıya neden olacaktır.

Doktorun muayenesiyle seyrek görülen bu gibi sorunlar kolayca dış­lanabilir ya da böyle bir sorun varsa çoğu zaman basit bir ameliyatla he­men giderilir.

Psikolojik nedenler: Kadında cinsel birleşme sırasında vücuda bir giriş söz konusu olduğu için, seviş­me güvenli bir ortam ve gevşemiş bir ruh hali gerektirir. Duyulan her­hangi bir endişe (kendi cinselliğiyle, gebelikle, ilişkiyle, vb. bağlantılı) vajina kaslarının gerilmesine ve cin­sel ilişki sırasında ağrıya neden ola­bilir.

Kadın, ağrıya yol açabilecek fizik­sel bir etmen nedeniyle ya da çocuk doğurma ya da tecavüz gibi kötü bir anıyla da gerilebilir. Yoğun endişe aşağıda tartışılan vajinizme yol aça­bilir. Psikolojik bir nedenin varlığın­dan kuşkulanıyorsa, bir cinsel ruh sağlığı (psikoseksüel) danışmanlığı işe yarayabilir.

Vajinizm
Vajinizm vajinanın alt bölümündeki kasların denetim dışı kasılması so­nucunda penisin girişinin ağrılı ya da imkânsız olması şeklinde tanımlanır. Bazı vakalarda uyluk kasları da kasıldığı için, eşin vajinaya yaklaşması bile mümkün olmaz.

Vajinizm bulunan kişilerin bir bö­lümü tampon kullanabilir ve vajinal muayene yaptırabilir ama cinsel iliş­ki kuramaz, bir bölümünde ise vaji­naya dokunulması ya da herhangi bir şeyin girmesi tepkiye yol açar.

Evliliğin cinsel birleşmeyle ta-mamlanamamasının en yaygın ne­denlerinden biri olan vajinizmin yak­laşık bin kadından beşinde görüldü­ğü sanılıyor ve seks terapistlerine başvurularda görülme sıklığı %5 ile %42 arasında değişiyor.

Yoğun bir ağrı ve endişe varsa, yukarıda sayılan ağrılı cinsel ilişki nedenlerinin hepsi vajinizme yol açabilir. Tecavüz ya da cinsel istis­mar gibi çok sarsıcı cinsel deneyim­lerden sonra da görülebilir.

Belirgin bir tetikleyici etmenin olmadığı ve kadının daha önce cin­sel ilişkiye girmediği durumlarda vajinizme yol açan cinsel birleşme ve kadın cinsel organları konuların­daki bilgisizlik ya da yanlış bilgiler­dir. Cinselliği ve çıplaklığı “kirlilik” olarak algılayan suçluluk duygusu ve derin kültürel ya da dinsel inanç­lar da rol oynayabilir.

Vajinizmin giderilmesinde anla­yışlı bir doktorun ya da seks terapis­tinin desteği çok yararlı olabilir.

Nazikçe gerçekleştirilen bir mu­ayeneyle fiziksel sorunlar dışlanmalı­dır. Bundan sonra kadının vücuduyla ilgili korku ve fantezilerini dile getir­mesine olanakverilmeli, ardından da kendi cinsel organlarını tanıması sağlanmalıdır. İsterse bu görüşme­lerde eşi de yanında bulunabilir.

Kadının hangi kaslarının kasıldı­ğını ve bunları nasıl gevşeteceğini anlaması sağlandıktan sonra, doktor bir parmağın hafifçe sokulmasının mümkün olduğunu gösterir. Daha sonra kadının bunu parmaklarıyla ya da farklı boyutlardaki “vajinal alıştıncılar”la kendisinin denemesi teşvik edilir. Daha sonra tam bir cinsel bir­leşmeden önce çift, penisin girişini kadının denetim altında tuttuğu eg­zersizler yapabilir.
Sonuç son derece iyidir ve seks terapistleri bu sorunlarda çok başarı­lı olduklarını belirtiyorlar. Hafif vaka­larda birkaç görüşme yeterli olabili­yor, ama ağır vakalarda daha fazla görüşme yapılması gerekebilir.

0 yorum: